Europhoto - úvodná stránka
Vyhľadávanie Moje konto
  Vyhľadať v kategórii:  
klúčove slovo,
číslo fotografie:
čísla fotografií:
od:
do:
 
spôsob nafotenia:
spôsob použitia:
 
dátum vloženia
snímku:
od:
do:
 
orientácia fotografie:
farebnosť:
 
 

Prihlásenie:

meno
heslo

Registrácia


Využite všetky možnosti a funkcie fotobanky.
Zaregistrujte sa

Tieto Obchodné a licenčné podmienky sú záväzné a upravujú vzájomný zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom fotobanky LB International,s.r.o. na internetovej stránke www.europhoto.sk (ďalej len Agentúra) a klientom (ďalej len Užívateľ), pokiaľ nie je individuálne dohodnuté inak.

Registrácia Užívateľa

Nákup a odber fotografii prostredníctvom fotobanky www.europhoto.sk je možný len na základe predchádzajúcej registrácie. Každý Užívateľ je povinný pred registráciou si pozorne prečítať Obchodné a licenčné podmienky, ktoré upravujú vzťah medzi Agentúrou a Užívateľom a sú pre každého Užívateľa záväzné. Registrácia Užívateľa je možná až po ich odsúhlasení, systém mu následne pridelí registračné číslo. Voľný vstup na všetky podstránky www.europhoto.sk umožní systém každému registrovanému Užívateľovi na základe prideleného registračného čísla a zvoleného hesla. Registrácia nezakladá pre Užívateľa žiadnu povinnosť na odber obrazového materiálu. Údaje, ktoré pri registrácii požadujeme sú dôležité pre ďalšiu komunikáciu medzi agentúrou a Užívateľom (odber obrazového materiálu, fakturácia, informovanie Užívateľa o nových aplikáciách).

Agentúra umožňuje Užívateľovi dve formy registrácie:

1./ registrovaný Užívateľ - registrácia pre pravidelný a nepravidelný nákup licencii pre ilustračné, reklamné a web použitie obrazového materiálu, pričom platba prebehne pred odberom,

2./ zmluvne registrovaný Užívateľ - registrácia je vhodná pri pravidelnom nákupe licencii pre ilustračné použiti obrazového materiálu. Pri tomto spôsobe registrácie Užívateľ obdrží Zmluvu pre odber obrazového materiálu výhradne pre ilustračné použitie, na základe ktorej bude Užívateľovi umožnený odber obrazového materiálu priamo z www.europhoto.sk bez predchádzajúcej úhrady. Fakturácia a platba prebehnú vždy ku koncu kalendárneho mesiaca, na základe finančního vyhodnotenia odberu. Zmluva nezahŕňa odber obrazového materiálu pre reklamné účely a na web, v takom prípade budú jednotlivé objednávky riešené individuálne v závislosti podľa spôsobu, rozsahu a účelu použitia.

V prípade uvedenia nesprávnych kontaktných údajov pri registrácií alebo objednávke, bezdôvodného neprevzatia alebo odmietnutia záväznej objednávky je agentúra oprávnená zrušiť registráciu Užívateľa a požadovať zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny zakupených licencií. Zmluvnou pokutou nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Výber obrazového materiálu

Náhľadový obrazový materiál určený k výberu a je označený vodoznakom. Nesmie byť komerčne ani nekomerčne použitý alebo uverejnený. Slúži k výberu obrazového materiálu a k jeho zakúpeniu. Materiál s ochranným vodoznakom nesmie byť použitý ani pre elektronické distribučné systémy.

Pri výbere obrazového materiálu je potrebné rozlišovať spôsob použitia. Materiál pre ilustračné použitie je určený výlučne pre ilustráciu textovej informácie, ktorú nie je možné definovať ako reklamu (týka sa to v prevažnej miere periodickej tlače - časopisy, denníky a pod.). Odber je možný takmer okamžite v závislosti na type registrácie Užívateľa a spôsobe úhrady.

V požiadavke na odber obrazového materiálu pre reklamné použitie je potrebné zadefinovať parametre uvedené v príslušnom formulári. Nákupný košík pri odbere materiálu pre reklamné účely slúži k výberu požadovaných fotografii. Cena je stanovená v závislosti od rozsahu použitia t.j. napr. územnej platnosti, veľkosti nákladu, formátu atď. Cena licencie na požadovaný obrazový materiál bude Užívateľovi potvrdená obratom a je spravidla stanovená na jedno použitie (pokiaľ to nie je dohodnuté inak). V prípade, že Užívateľ akceptuje cenové podmienky pre získanie licencie, potvrdí záväznosť objednávky. Obrazový materiál príp. adresu pre stiahnutie záberov zašle Agentúra Užívateľovi ihneď po uhradení ceny licencie. V prípade, že požadovaný materiál bude zapožičaný na filme alebo diapozitíve, je lehota dodania do 3 dní od zaslania záväznej objednávky a lehota zapožičania je možná max. v rozsahu 7 dní.

Pri prvom kontakte požadujeme vždy platbu vopred na základe zálohovej faktúry.

Odber obrazového materiál

Obrazový materiál je možné objednať na základe číselného kódu, ktorý je pridelený každej snímke. Za škody spôsobené nesprávnym uvedením registračného čísla objednaného obrazového materiálu zodpovedá Užívateľ.

1/ registrovaný Užívateľ si obrazový materiál môže objednať elektronicky prostredníctvom internetu, faxom, telefonicky príp. poštou. V prípade objednávky a platby prostredníctvom www.europhoto.sk, je možné realizovať platbu okamžite prostredníctvom e-pay / ako VS sa uvedie číslo objednávky/ a odber ihneď po uhradení celkovej sumy. Následne obdrží odberateľ daňový doklad. V prípade, že odberateľ nerealizuje úhradu prostredníctvom internetu, agentúra zašle odberateľovi faktúru. Obrazový materiál v nákupnom košíku bude uvoľnený k odberu okamžite po obdržaní úhrady príp. potvrdenia o úhrade.

Na základe požiadavky môže byť Užívateľovi obrazový materiál dodaný osobne v sídle agentúry, e-mailom, poštou, kuriérom a pod. Náklady a riziká spojené s doručením k alebo od Užívateľa hradí Užívateľ. V prípade poškodenia, zničenia či straty obrazového materiálu počas jeho doručovania, je Užívateľ povinný urobiť všetky opatrenia nevyhnutné k zmierneniu škody a oznámiť túto skutočnosť agentúre najneskôr do 24 hodín.

2/Zmluvne registrovaný Užívateľ si na základe Zmluvy môže sťahovať obrazový materiál na ilustračné použitie okamžite. Agentúra zašle Užívateľovi faktúru vždy v termíne dohodnutom v Zmluve (spravidla koncom mesiaca). Zmluvné podmienky sa nevzťahujú na obrazový materiál použitý pre reklamné účely a pre web.

V prípade odberu obrazového materiálu na reklamné účely je pri objednávke potrebné uviesť špecifikáciu účelu, spôsob a rozsah použitia obrazového materiálu (viď.vyššie).

Reklamácie

Akékoľvek reklamácie týkajúce sa množstva, kvality, či realizácie obrazového materiálu, je Užívateľ povinný oznámiť agentúre faxom príp. doporučeným listom do 24 hodín od prijatia obrazového materiálu, v opačnom prípade zaniká akékoľvek právo na náhradu škody. V prípade nepoužitia objednaného a doručeného obrazového materiálu (v kvalite high-resolution). bude Užívateľovi fakturovaný tzv.layout honorár. Uvedená čiastka predstavuje minimálnu cenu snímku pre reklamné použitie (tzv. basic licencia).

Spôsob, účel a rozsah použitia obrazového materiálu

Užívateľ môže s obrazovým materiálom nakladať len v súlade s týmito obchodnými a licenčnými podmienkami a na základe udelenej licencie. Licencia je Užívateľovi pridelená dňom doručenia obrazového materiálu s podmienkou, že v prípade nezaplatenia ceny licencie táto zaniká! Agentúre tým nezaniká nárok na náhradu škody.

U každého snímku je okrem registračného čísla vyznačený aj účel, pre ktorý je snímku možné použiť - ilustračné použitie, reklamné použitie, použitie pre webdizajn. Užívateľ berie na vedomie, že použitie výhradne ilustračného obrazového materiálu na reklamné účely je v rozpore s obchodnými a licenčnými podmienkami Agentúry a Užívateľ plne zodpovedá za spôsobené škody.

Užívateľ si môže zakúpiť :

Jednorazovú licenciu na použitie obrazového materiálu na presne špecifikovaný a vopred stanovený účel a vo vopred stanovenom rozsahu.

Trvalú nevýhradnú licenciu na použitie obrazového materiálu, pričom nie je limitovaný počet použití ani čas použitia fotografie. Udelenie neváhradnej licencie nevylučuje možnosť udeliť licenciu ďalším záujemcom. Na uvedený materiál už nemôže byť udelená Trvalá výhradná licencia. Táto informácia bude uvedená v popise obrazového materiálu.

Výhradnú licenciu. Kupujúci získava časovo obmedzené alebo časovo neobmedzené výhradné právo používať obrazový materiál. Snímka bude v takom prípade dočasne alebo trvale vyradená z ponukového Katalógu tj. z ďalšieho predaja.

Uverejňovanie farebných predlôh v čiernobielom prevedení nemá vplyv na cenu licencie. Užívateľ nie je oprávnený zhotovovať duplikáty z originálnych predlôh.

Autorské práva k obrazovým materiálom na www.europhoto.sk a vlastnícke práva k nosičom patria autorom obrazových materiálov, ktorých agentúra zastupuje príp. agentúre v zmysle Autorského zákona č. 618/2003.

Pri zakúpení jednorazovej licencie Užívateľ získa v súlade s týmito licenčnými podmienkami neexkluzívnu a neprevoditeľnú licenciu k výkonu práva na použitie licencie v súlade s objednávkou príp. s faktúrou agentúry pre konkrétne územie. Každé ďalšie použitie je predmetom ďalšej fakturácie - vyžaduje si novú licenciu a nie je možné bez predchádzajúceho súhlasu agentúry. V opačnom prípade si agentúra vyhradzuje právo na zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku ceny obrazového materiálu.

Pri zakúpení výhradnej licencie je predĺženie licencie príp. jej rozšírenie možné len na základe písomnej objednávky. Za zmenu licencie zaplatí Užívateľ rozdiel medzi celkovou cenou licencie a už zaplatenou čiastkou v prípade, že zmena rozsahu príp. predĺženie licencie bude písomne objednané ešte pre ukončením platnosti už zakúpenej licencie. V prípade, že bude zmena nahlásená po ukončení platnosti pôvodnej licencie, zaplatí Užívateľ plnú cenu novej licencie.

Užívateľ nesmie použiť obrazový materiál v rozpore s udelenou licenciou príp. poskytnúť obrazový materiál tretej strane. V opačnom prípade je Užívateľ povinný zaplatiť agentúre zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku ceny licencie. Uhradením pokuty nezaniká agentúre nárok na náhradu škody.

Užívateľ je povinný pri každej ilustračnej fotografii uviesť ako zdroj: www.europhoto.sk. Výnimkou je použitie obrazového materiálu pre reklamné účely, pri ktorom by uvedením označenia dochádzalo k porušeniu grafického zámeru tvorcu.

Užívateľ je povinný pri užití obrazového materiálu chrániť záujmy autora a taktiež agentúry, hlavne tým, že neumožní tretej osobe, pre ktorú nebola konkrétna zákazka spracovaná, užitie obrazového materiálu. Užívateľ sa zaväzuje , že obrazový materiál nepoužije spôsobom, ktorý by bol hanlivý, ohovárajúci, vzbudzujúci pohoršenie, alebo akýmkoľvek iným spôsobom by zasahoval do práv autora, Agentúry, či tretích osôb.V opačnom prípade, je Agentúra oprávnená zrušiť platnosť Licencie čím nie je dotknutý nárok Agentúry na náhradu škody.

Použitie obrazového materiálu realizuje Užívateľ na vlastné náklady a zodpovednosť.

Cena licencie a platobné podmienky

Cena za udelenie licencie je stanovená v zmysle platného cenníka agentúry, v závislosti od účelu, spôsobu a rozsahu použitia. Cena je stanovená zvlášť pre ilustračné, pre reklamné použitie obrazového materiálu a pre použitie na web. Agentúra má právo žiadať od Užívateľa zálohovú platbu vo výške základnej ceny licencie. V cene licencie nie sú započítané prípadné náklady na spracovanie duplikátov, príp.iné náklady spojené s prípravou obrazového materiálu podľa požiadavky Užívateľa (scany nad formát A4). Náklady na poštovné, balné a manipulačné poplatky znáša Užívateľ. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Agentúra na základe objednávky zašle Užívateľovi faktúru. V prípade, že faktúra nebude riadne a včas uhradená v termíne splatnosti, je agentúra oprávnená faktúrovať Užívateľovi 0,05% úrok z omeškania za každý deň omeškania.

Akékoľvek reklamácie týkajúce sa vystavenej faktúry môže Užívateľ uplatniť písomne najneskôr do 48 hod. od jej doručenia Užívateľovi. Po uplynutí tejto doby prípadné reklamácie nebudú akceptované. Akékoľvek jednostranné započítanie vzájomných nárokov nie je prípustné. Agentúra nezodpovedá za nekvalitné spracovanie obrazového materiálu tretími subjektami (chyby tlače a pod.), ako aj za vady spôsobené použitím, ktoré bude v rozpore s údajmi uvedenými v informačnom okne pri každej snímke o max. použití.

Poškodenie, zničenie, strata obrazového materiálu

V prípade zapožičania obrazového materiálu /diapozitív, film a pod./ je Užívateľ povinný tento materiál vrátiť v pôvodnom stave /t.j. nepoškodený, v originálnych obaloch, vrátane textu/. V opačnom prípade je Užívateľ povinný uhradiť všetky vzniknuté škody bez zbytočného odkladu ihneď po ich uplatnení agentúrou. Užívateľ je povinný vrátiť zapožičaný materiál v stanovenej lehote a to osobne, kuriernou službou, poštou alebo inak. Náklady spojené s doručením materiálu znáša Užívateľ. V prípade vrátenia obrazového materiálu poštou je Užívateľ povinný zabezpečiť materiál proti poškodeniu /tvrdý obal, výstuž a pod./ a súčasne zásielku poistiť vo výške 25.000,- Sk. K vrátenému materiálu je potrebné pripojiť zoznam s uvedením počtu vrátených snímkov. Za poškodený obrazový materiál je Užívateľ povinný uhradiť agentúre zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Sk za každý jednotlivý obrazový materiál. Pri zničení alebo strate je Užívateľ povinný uhradiť agentúre zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku ceny licencie minimálne však 20.000,- Sk. Zaplatenie náhrady za stratu nezakladá právo na reprodukciu obrazového materiálu.

V prípade, že obrazový materiál nebude vrátený v stanovenej lehote, je agentúra oprávnená účtovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za každý deň meškania a za každú jednotlivý obrazový materiál resp. nosič obrazového materiálu osobitne.

Pokiaľ bude stratený obrazový materiál vrátený do 12 mesiacov po dodaní, agentúra vráti Užívateľovi polovicu zaplatenej zmluvnej pokuty.

Obmedzenia a záruky

Užívateľ je povinný s obrazovým materiálom nakladať ako s originálom. Obrazový materiál zostáva vlastníctvom autora, ktorý je zastupovaný agentúrou prípadne vlastníctvom agentúry. Agentúra je oprávnená konať vo svojom mene na účet autora a garantuje, že Užívateľ na základe týchto licenčných podmienok získava licenciu k výkonu autorských práv autora/ov obrazového materiálu v dohodnutom čase, rozsahu a k dohodnutému účelu a spôsobu použitia. Užívateľ nie je oprávnený postúpiť licenciu ani jej časť / podlicenciu/ tretej osobe, okrem prípadov dohodnutých s agentúrou.

V prípade, že Užívateľ použije obrazový materiál v rozpore s týmito licenčnými podmienkami, neručí agentúra za záväzky Užívateľa vzniknuté porušením tejto povinnosti voči autorom, prípadne iným oprávneným. Užívateľ je v takomto prípade povinný zaplatiť Agentúre zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku ceny licencie. Užívateľ nie je oprávnený bez súhlasu Agentúry vyhotovovať duplikáty obrazových materiálov.

Užívateľ nie je oprávnený poskytnutý materiál pozmeňovať, upravovať alebo inak zasahovať do obrazového materiálu a to spôsobom, ktorým by sa znižovala hodnota diela v zmysle Autorského zákona č.618/2003 Z.z.. V prípade porušenia tejto povinnosti je Užívateľ povinný zaplatiť agentúre zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku ceny licencie min. 20.000,- Sk.

Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť agentúre všetky škody, ktoré vzniknú tým, že poskytnutý obrazový materiál bol použitý v rozpore s týmito licenčnými podmienkami a došlo by tak k neoprávnenému zásahu do autorských práv zastupovaných autorov. V prípade, že z týchto dôvodov by Agentúra musela zaplatiť škodu, ktorá vznikla autorovi obrazového materiálu, uhradí Užívateľ Agentúre čiastku zodpovedajúcu výške spôsobenej škody spolu s nákladmi právneho zastúpenia, ktoré tým agentúre vzniknú. Agentúra ako osoba oprávnená konať v mene autora obrazového materiálu sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu výkonu Užívateľských práv v súlade s poskytnutou licenciou.

Agentúra môže okamžite ukončiť platnosť registrácie a poskytnutej licencie na používanie obrazového materiálu v prípade porušenia Obchodných a licenčných podmienok alebo uvedenia nepravdivých údajov pri získavaní licencie na obrazový materiál. Ukončením registrácie nezaniká nárok agentúry na úhradu ceny za poskytnutú licenciu ako aj náhradu vzniknutých škôd.

Každý obrazový materiál obsahuje označenie pre spôsob použitia. V prípade, že pre uvedený materiál existujú ešte ďalšie obmedzenia, Užívateľ bude o nich informovaný ešte pred zakúpením licencie. Agentúra nezodpovedá za škody spôsobené nerešpektovaním obmedzení a pokynov Agentúry. Všetky takto vzniknuté škody hradí Užívateľ, úhradou vzniknutých škôd nezaniká nárok Agentúry na úhradu sumy za poskytnutú licenciu ako aj zmluvnej pokuty vo výške päťnásobku poskytnutej licencie, minimálne však desaťtisíc korún.

Použitie materiálov bez zakúpenia licencie je nelegálne, v rozpore s licenčnými podmienkami a môže mať za následok občianskoprávne a trestnoprávne dôsledky.

Označovanie obrazového materiálu

Užívateľ je povinný uviesť zdroj www.europhoto.sk obrazového materiálu, a to takým spôsobom, ktorý je s ohľadom na spôsob použitia obvyklý a zároveň tak aby bol jednoznačne identifikovaný zdroj konkrétneho obrazového materiálu. Pokiaľ by nebol zdroj uvedený, zaplatí Užívateľ agentúre zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku licencie.

Agentúra neručí za záväzky Užívateľa, ktoré majú svoj pôvod v porušení tejto povinnosti voči autorom či iným oprávneným tretím osobám.

Užívateľ je povinný ihneď po uverejnení obrazového materiálu bezplatne zaslať Agentúre dva autorské výtlačky resp. kópie produkcie, kde bol obrazový materiál dodaný Agentúrou použitý na základe pridelenej licencie.

Všeobecné podmienky

Pre všetky zmluvné pokuty uvedené v týchto licenčných podmienkach platí, že zaplatením zmluvnej pokuty sa Užívateľ nezbavuje povinnosti nahradiť Agentúre vzniknuté škody. Výška zmluvnej pokuty neobmedzuje stanovenie výšky vzniknutej škody. V prípade, že Agentúre vznikne v súlade s týmito podmienkami nárok na zmluvnú pokutu, nezapočítava sa jej výška na náhradu škody. Agentúra prideľuje licenciu Užívateľovi vlastným menom na základe splnomocnenia autorom/autormi obrazového materiálu, ktoré taktiež obsahuje splnomocnenie k poskytovaniu licencie podľa Autorského zákona.

Agentúra si vyhradzuje právo na zmeny a dodatky k týmto licenčným podmienkam, pričom je povinná už registrovaným Užívateľom bez zbytočného odkladu oznámiť všetky zmeny a dodatky k licenčným podmienkam v dostatočnom predstihu pred nadobudnutím účinnosti.

Prípadné spory medzi Užívateľom a Agentúrou budú riešené predovšetkým formou vzájomnej dohody. V prípade súdneho sporu, bude vec predložená súdu v mieste sídla Agentúry. Podmienky neupravené v týchto licenčných podmienkách sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, ako aj Autorským zákonom v znení neskorších predpisov.

Stornopodmienky

Užívateľ môže stornovať objednávku licencie pred zaslaním obrazového materiálu bez poplatkov. V prípade, že bola realizovaná príprava alebo úprava materiálu podľa požiadavky Užívateľa, tento je povinný zaplatiť náklady na uvedené práce v zmysle platného cenníka agentúry a potvrdenej ceny. Po zaslaní obrazového materiálu predstavujú stornopoplatky 20% z ceny licencie pri vrátení materiálu bez poškodenia ochranného obalu + prípadné náklady na úpravu a prípravu materiálu. V prípade poškodenia ochranného materiálu Užívateľ musí uhradiť 100% z ceny licencie + prípadné poplatky (ak boli ďalšie služby realizované).

Vymedzenie pojmov

  • Obrazový materiál/snímka - fotografický, filmový, digitálny a podobný materiál realizovaný na podobnom základe,
  • Prevádzkovateľ -zriaďovateľ a majiteľ práv na vizuál a štruktúru stránky www.europhoto.sk,
  • Užívateľ - každý registrovaný návštevník stránky www.europhoto.sk,
  • Zmluvne registrovaný Užívateľ - Užívateľ, ktorý je registrovaný pre účely odberu ilustračného obrazového materiálu s osobitným režimom úhrady.
  • Autor - majiteľautorských právkobrazovému materiálu
  • High-resolution- najvyššia kvalita, vhodné pre tlač pri 300 dpi.

 © Ing.Ladislav Biath - LB International, Právne podrobnosti created by netropolis, s.r.o. 
Nakalibrujte si Váš monitor pomocou kontrolnej stupnice: