Europhoto - úvodná stránka
Vyhľadávanie Moje konto
  Vyhľadať v kategórii:  
klúčove slovo,
číslo fotografie:
čísla fotografií:
od:
do:
 
spôsob nafotenia:
spôsob použitia:
 
dátum vloženia
snímku:
od:
do:
 
orientácia fotografie:
farebnosť:
 
 

Prihlásenie:

meno
heslo

Registrácia


Využite všetky možnosti a funkcie fotobanky.
Zaregistrujte sa

Spôsob registrácie

Každý záujemca o spoluprácu sa musí zaregistrovať. Na základe registrácie mu bude pridelené registračné číslo, pod ktorým bude evidovaný autor a zmluva. Agentúra sa zaväzuje, že údaje potrebné k registrácii použije len na účel, pre ktorý boli poskytnuté (vypracovanie Zmluvy, zasielanie honorárov a pod.) a tieto nesprístupní tretím osobám. Súčasne autor zašle náhľady obrazového materiálu.

Agentúra na základe registrácie, v prípade záujmu o spoluprácu, pošle autorovi Zmluvu, ktorá nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Spolu s podpísanou Zmluvou autor zašle vybrané snímky podľa požadovaných technických parametrov.

Predmetom Zmluvy je úprava vzťahov vznikajúcich pri uzatváraní licenčných a sublicenčných zmlúv na obrazový materiál, ktorý autor odovzdal agentúre a ktorý bol agentúrou vybraný za účelom ich komerčného využitia tretími stranami.

Zmluva sa uzatvára na tri (3) roky (ďalej len "počiatočné zmluvné obdobie"). Táto zmluva sa bude automaticky obnovovať vždy na ďalší jeden (1) rok (ďalej len "predlžovacie zmluvné obdobia"), pokiaľ jedna zo strán neposkytne druhej strane písomné oznámenie o ukončení aspoň jedného predlžovacieho zmluvného obdobia, a to najneskôr dva mesiace pred skončením platnosti zmluvného obdobia.

Podmienky spolupráce

Tieto podmienky sú záväzné a upravujú zmluvný vzťah medzi agentúrou a autorom/mi obrazového materiálu , pokiaľ nie je individuálne dohodnuté inak. Pre zaradenie do databázy je potrebné zaslať aspoň 30 snímok a následne pravidelne prispievať.

Agentúra preskúma všetku grafiku dodanú poskytovateľom grafiky a ponechá si len tú, ktorú bude považovať za predateľnú.

Agentúra si vyhradzuje právo výberu snímkov. Vybrané snímky budú očíslované a zaradené do databázy.

Agentúra si vyhradzuje právo neuverejniť snímky príp. obmedziť spôsob ich využitia, v prípade, že nebudú spĺňať požadované technické parametre, príp. by ich použitím došlo k porušeniu práv tretích osôb a pod. Pokiaľ je možné na snímke jednoznačne identifikovať osobu, predmet (objekt), je nevyhnutné k obrazovému materiálu doložiť písomný súhlas k použitiu takéhoto obrazového materiálu, príp. čestné prehlásenie autora, že takýto súhlas vlastní. Za obrazový materiál, jeho obsah a práva fotografovaných osôb zodpovedá v plnom rozsahu autor snímkov. Povinnosťou autora je označiť obrazový materiál, ku ktorému neexistuje súhlas fotografovaných osôb alebo majiteľov fotografovaných objektov alebo predmetov.*

*odporúčame venovať pozornosť ochrane osobných práv fotografovaných osôb, majetkovým právam majiteľov fotografovaných predmetov, ochrane v zmysle autorského zákona.

Záruky a záväzky

Autor vyhlasuje a ručí, že
a/ vlastní výhradné a výlučné autorské práva na všetok obrazový materiál a nepostúpil autorské práva tretej strane;
b/ autor má výhradné a výlučné právo na predaj licencií obrazového materiálu poskytnutého agentúre a všetky požadované zmocnenia na to, aby ho agentúra mohla legálne obchodovať, distribuovať, uverejňovať, licencovať a sublicencovať;
c/ obrazový materiál 1) neporušuje žiadne autorské práva, obchodnú značku, alebo právo na súkromie alebo publicitu; 2) nehanobí tretiu stranu, ani 3) nedáva možnosť existujúcej alebo potenciálnej žaloby treťou stranou v súvislosti s týmto obrazovým materiálom;
d/ autor nedal licenciu ani nepostúpil žiadne z jeho práv na podobnú fotografiu;

Autor sa zaväzuje, že
a/ bude pravidelne dodávať fotografické snímky,
b/ počas trvania platnosti tejto zmluvy neumiestni žiadnu vybranú grafiku u inej fotoagentúry príp. inej fotobanky,
b/ bude používať na dodávku grafiky médiá, ktoré zabezpečia ich príjem v dobrom stave.
c/ bude dodávať fotografické snímky, ktoré si vyžadujú bližšiu identifikáciu, s príslušným popisom /pamiatky, prírodné pozoruhodnosti, mestá a pod./ Za škody spôsobené nesprávnym popisom objektu zobrazeného na snímke zodpovedá v plnom rozsahu autor.

Cenové podmienky

Pri predaji sublicencie bude agentúra jedenkrát štvrťročne zasielať autorovi spolu s vyúčtovaním prehľad obsahujúci číslo snímky, použitie, celkovú čiastku a výšku čistej sumy pre autora. Príslušnú čiastku za mesačný predaj poukáže agentúra na bankový účet autora. Do vyúčtovania budú zahrnuté uhradené snímky s ukončenou licenciou. Z celkovej sumy bude zároveň odrátaný odvod príslušného fondu.

V prípade zaslania obrazového materiálu v digitálnej podobe autor získa 50 % z inkasovaných tržieb.

V prípade zaslania obrazového materiálu na filme autor získa 40 % z inkasovaných tržieb.

Vzhľadom na to, že niektorá snímka môže byť predmetom kúpy, autor týmto udeľuje agentúre právo rokovať o kúpe akejkoľvek vybranej snímky; akúkoľvek kúpu však musí schváliť autor skôr, ako sa uskutoční.

V prípade, že vybraná snímka, ktorá bola uhradená, sa následne nepoužije, suma zaplatená autorovi sa odráta od nasledujúcej inkasnej správy. Rovnako v prípade potreby vrátenia časti platby prijatej alebo nárokovanej od tretej strany bude agentúra konkrétne oprávnená odrátať podiel autora na tejto nadmernej platbe od akejkoľvek následnej sumy splatnej v prospech autora.

Technické podmienky

Preferovaná je digitálna podoba zasielaných snímkov. Výstup minimálne z digitálneho fotoaparátu 4 megapixely. Náhľady je možné zasielať e-mailom, príp. na CD (formát A6, v rozlíšení 72 dpi). Dáta pre ostré použitie musia mať minimálne 300 dpi. Snímky nesmú byť doostrované a upravované. Naskenované snímky je potrebné označiť. Agentúra akceptuje aj obrazový materiál na filmoch a diapozitívoch všetkých formátov (diapozitívy uložené do ochranných fólií - nepaspartované!).

Pri obrazových materiáloch so zameraním na mestá, architektúru, cestovanie je potrebné priložiť krátky popis /názov miesta, popis pamiatky atď./.

Licenčné podmienky

Autor týmto udeľuje agentúre:
a/ jednoročnú výhradnú licenciu pre územie SR na na predaj sublicencii tretím subjektom na každý ponúknutý a vybraný obrazový materiál. Táto jednoročná lehota začne plynúť odo dňa, kedy bol obrazový materiál zaradený do fotobanky. Po uplynutí tejto doby udeľuje autor agentúre na uvedené snímky nevýhradnú licenciu v rámci územia SR.
b/ trojročnú výhradnú licenciu pre územie svet na vybrané snímky. O výbere a zaradení vybraného obrazového materiálu do medzinárodnej predajnej siete bude agentúra autora informovať. Trojročná lehota začne plynúť odo dňa, kedy bol obrazový materiál zaradený do medzinárodnej predajnej siete. Po uplynutí tejto doby udeľuje autor agentúre na uvedené snímky nevýhradnú licenciu v rámci sveta.

Autor zároveň udeľuje agentúre súhlas k prideľovaniu sublicencií tretím subjektom na použitie ponúknutého a zaregistrovaného obrazového materiálu. Autorské práva k dodanému obrazovému materiálu zostávajú autorovi i naďalej zachované.

Autor v plnej miere zodpovedá za kvalitu obrazového materiálu, jeho obsah, práva fotografovaných osôb a pod. Agentúra nenesie zodpovednosť za zásah do autorských, osobnostných, či iných práv osôb, ku ktorému dôjde v dôsledku použitia obrazového materiálu autora agentúrou alebo tretím subjektom, ktorý si zakúpil licenciu. V prípade, že budú z tohto titulu dotknutými osobami voči agentúre uplatnené oprávnené nároky, autor sa zaväzuje tieto nároky vyrovnať priamo, bez účasti agentúry.

V prípade zaslania obrazového materiálu na diapozitívoch príp. filmoch tento zostáva v archíve agentúry po dobu zoskenovania do digitálnej podoby. Následne agentúra uvedený materiál vráti autorovi. Stiahnutím materiálu z ponuky nie sú dotknuté nároky tretích osôb na použitie obrazového materiálu na základe predtým udelenej licencie.

Autor splnomocňuje agentúru k zastupovaniu voči tretím subjektom vo veci ochrany autorských práv u agentúrou registrovaného obrazového materiálu a k riešeniu prípadných sporov s užívateľom licencie príp. sublicencie cestou zmieru príp. súdnou cestou.

V prípade, že klient agentúry prejaví záujem u vybraného obrazového materiálu o zakúpenie licencie na výhradné použitie, autor sa zaväzuje, neposkytnúť licenciu na uvedený obrazový materiál v dobe trvania platnosti výhradnej licencie iným subjektom. Zároveň je povinný vopred informovať agentúru o akýchkoľvek prekážkach, ktoré môžu obmedziť záruku na poskytnutie výhradnej - exkluzívnej licencie na požadované obdobie. Za škody spôsobené agentúre nedodržaním tohto ustanovenia zodpovedá autor /napr. udelenie licencie inému užívateľovi v čase trvania výhradnej - exkluzívnej licencie a pod./.*

*Zmluva, ktorou autor udelí tretej osobe licenciu na použitie uvedeného materiálu je neplatná, ak nadobúdateľ výhradnej licencie na uzavretie takejto zmluvy neposkytol predchádzajúci písomný súhlas.

Agentúra je oprávnená používať autorom poskytnuté obrazové snímky pre účely reklamy a na prezentáciu obchodných aktivít fotobanky príp. za účelom prezentácie vybraného obrazového materiálu /výroba prezentačných katalógov, CD, na internete alebo inak/. Strany sa výslovne dohodli, že také použitie nezakladá nárok autora na odmenu.

Kritéria využívania a obmedzenie konkurencie

Na základe podmienok tejto zmluvy autor týmto udeľuje agentúre právo a licenciu na kopírovanie (akýmkoľvek spôsobom známym teraz, alebo ktorý sa môže stať známym v budúcnosti), reprodukovanie, publikovanie, samotné alebo v kombinácii s akýmkoľvek iným materiálom, adaptovanie, distribuovanie, prenášanie, vysielanie, zobrazovanie alebo zdokonaľovanie vybraného obrazového materiálu autora na akomkoľvek médiu známom teraz, alebo ktoré sa môže stať známym v budúcnosti; a na poskytovanie sublicencií na ktorékoľvek také právo ktorémukoľvek zo svojich zákazníkov.

Agentúra bude mať úplné a výlučné právo rozhodovať v súvislosti s podmienkami a cenami vybranej grafiky pri udeľovaní licencií tretím stranám. Agentúra bude mať úplné a výlučné právo rozhodovať v súvislosti so spôsobmi doručovania a distribúcie vybranej grafiky.

Agentúra môže podľa vlastného uváženia a bez akéhokoľvek obmedzenia alebo formality ukončiť predaj, poskytovanie licencií alebo akékoľvek iné využívanie akéhokoľvek vybraného obrazového materiálu a stiahnuť z trhu akýkoľvek produkt alebo propagačný materiál obsahujúci takýto vybraný obrazový materiál. Autorovi nebude náležať žiadna kompenzácia v dôsledku takého stiahnutia.

Po uplynutí výhradnej licencie pre územie SR môže autor poskytnúť licenciu na vybranú grafiku priamo tretej strane (nie fotobanke/fotoagentúre). V záujem ochrany autorských práv je autor o tejto skutočnosti je povinný informovať agentúru.

Autor je povinný pri poskytovaní licencií na obrazový materiál tretej strane rešpektovať rozsah už predtým agentúrou poskytnutých sublicencii.

Spôsob dodania obrazového materiálu

Náhľady je možné zaslať na CD poštou, kuriérom alebo osobne na adresa agentúry, príp. e-mailom. Obrazový materiál pre registráciu je možné zaslať na CD, filmoch a diapozitívoch v ochranných obaloch a to poštou, kuriérom alebo osobne na adresu agentúry. K materiálu je potrebné priložiť zoznam dodaného obrazového materiálu. Agentúra nezodpovedá za škody spôsobené prepravou materiálu do /z agentúry, ako aj za nezrovnalosti v prípade, že sprievodný zoznam nebude k materiálu priložený.

Vypovedanie zmluvy

Zmluvu je možné vypovedať písomným oznámením o ukončení zmluvného obdobia v zmysle Čl. III, pričom toto oznámenie je vypovedajúca strana povinná zaslať 2 mesiace pred termínom ukončenia zmluvného obdobia.

Autor je povinný agentúre uhradiť všetky náklady spojené so zaradením obrazového materiálu do datábazy a ich stiahnutím, ako aj preukázateľné škody, ktoré agentúre vzniknú ak:
a/ vypovie Zmluvu do troch rokov od termínu podpísania tejto Zmluvy, pričom deň skončenia platnosti Zmluvy nastane skôr ako uplynie trojročná zmluvná doba.
b/ vypovie Zmluvu po uplynutí trojročného zmluvného obdobia, pričom posledné snímky boli dodané v lehote kratšej ako 12 mesiacov pred vypovedaním Zmluvy.

Agentúra zašle autorovi zoznam obrazového materiálu, u ktorého boli licencie a sublicencie zakúpené pred vypovedaním zmluvy, a u ktorých v čase vypovedania zmluvy, príp. po jej skončení ešte trvá platnosť licencii a sublicencií. Autor sa zaväzuje rešpektovať licenčné podmienky poskytnuté pred vypovedaním zmluvy až do skončenia doby ich platnosti.

Zmluvné strany sú v lehote do 6 mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu povinné usporiadať vzájomné finančné a licenčné záväzky.

Účinok výpovede

Bez ohľadu na vypovedanie tejto zmluvy bude mať agentúra právo udeľovať licencie na vybranú grafiku už umiestnenú v produktoch vyrobených, publikovaných alebo editovaných agentúrou /katalógy, CD nosiče a pod./ počas ďalších piatich (5) rokov (dodatočné zmluvné obdobie). Vypovedanie tejto zmluvy nebude mať dopad na žiadnu z licencií už udelenú akejkoľvek tretej strane; taká licencia bude pokračovať v plnej účinnosti podľa svojich podmienok. Agentúra je povinná informovať autora o rozsahu vybraného obrazového materiálu umiestneného v produktoch.

Bez ohľadu na uplynutie alebo výpoveď tejto zmluvy budú obe jej strany naďalej viazané v súvislosti s úpravou podľa čl. XIII. odsek 1/ podmienkami čl. VII. tejto zmluvy.

Po ukončení platnosti tejto zmluvy alebo v prípade podľa vyššie uvedeného čl. XIII. odsek 1/ po uplynutí dodatočného zmluvného obdobia agentúra zničí do tridsiatich (30) dní od dátumu ukončenia platnosti zmluvy všetky kópie vybranej grafiky.

Vypovedanie tejto zmluvy nebude brániť žiadnej zo strán tejto zmluvy uplatňovať svoje práva alebo presadzovať akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy na základe neplnenia alebo porušenia tejto zmluvy, kým bude táto účinná.

Záverečné ustanovenia

Strany tejto zmluvy uznávajú a súhlasia, že ich vzťah je zmluvným vzťahom a nie vzťahom partnerským, zamestnaneckým alebo spoločného podniku.

Ak akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo stane sa neplatným alebo nevynútiteľným podľa platného zákona, príslušné ustanovenie bude neúčinné len v rozsahu takej neplatnosti a neovplyvní žiadne iné ustanovenie tejto zmluvy.

Žiadna zmena, úprava ani výpoveď tejto zmluvy a žiadne vzdanie sa nárokov v rámci nej nebude platné ani záväzné, ak nebude v písomnej forme a riadne podpísané stranou, proti ktorej je zmena, úprava alebo výpoveď alebo vzdanie sa nárokov namierené. Akékoľvek také vzdanie sa nárokov bude predstavovať vzdanie sa nárokov len vzhľadom na konkrétnu záležitosť opísanú v písomnej forme a v žiadnom ohľade neovplyvní práva strany poskytujúcej také vzdanie sa nárokov v akomkoľvek inom ohľade alebo čase. Vzdanie sa nárokov ktoroukoľvek zo strán tejto zmluvy za porušenie alebo neplnenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy ani nepresadzovanie ktoréhokoľvek z ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo strán pri jednej alebo viacerých príležitostiach alebo neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo privilégia sa nebude vysvetľovať ako vzdanie sa nárokov za akékoľvek iné také porušenie alebo neplnenie podobnej povahy alebo ako vzdanie sa nárokov na základe akéhokoľvek takého ustanovenia, práva alebo privilégia v rámci tejto zmluvy.

Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu strán týkajúcu sa jej predmetu a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a dohovory, či písomné alebo ústne.

V priebehu platnosti tejto zmluvy a tak dlho po uplynutí alebo ukončení tejto zmluvy, kým bude autor mať k dispozícii akékoľvek dôverné informácie, autor súhlasí s tým, že neodhalí žiadne dôverné informácie patriace agentúre s výnimkou miery potrebnej na plnenie záväzku autora v rámci tejto zmluvy a na získanie odborného poradenstva v spojení s touto zmluvou, alebo ako to vyžaduje zákon. Autor súhlasí, že podmienky tejto zmluvy sú dôverné rovnako ako všetky finančné informácie v súvislosti s agentúrou a autorom a akékoľvek iné informácie, ktoré agentúra považuje za dôverné.

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riešia v zmysle zákonov SR, najmä autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Všetky dodatky a zmeny tejto zmluvy a z nej vyplývajúcich licenčných podmienok môžu byť realizované len písomnou formou a na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán.

 © Ing.Ladislav Biath - LB International, Právne podrobnosti created by netropolis, s.r.o. 
Nakalibrujte si Váš monitor pomocou kontrolnej stupnice: